Algemene Voorwaarden Luzente Fotografie

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Luzente Fotografie: de onderneming (onderdeel van WebVedettes) die diensten aan natuurlijke personen of rechtspersonen aanbiedt;
2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Luzente Fotografie;
3. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant Luzente Fotografie boekt of inhuurt voor een fotoshoot of andere dienst;
4. Dag: werkdag;

2. Identiteit van Luzente Fotografie

Luzente Fotografie is een onderdeel van (handelsnaam onder) WebVedettes

Vestigingsadres: Jacob van Lennepstraat , 1053 HE Amsterdam
E-mailadres: dana@luzentefotografie.nl
KvK-nummer: 65869524

3. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Luzente Fotografie.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatische (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een product of dienst kenbaar maken. 
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment worden aangepast door Luzente Fotografie.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Luzente Fotografie en de klant. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

4. Inschrijving en Betaling

 1. Het boeken van een fotoshoot of andere diensten en producten kan via de contactformulieren op de website of door een e-mail te sturen naar Luzente Fotografie. Na het boeken van een fotoshoot of andere diensten en producten is er een totstandkoming van een overeenkomst en is de deelnemer/koper gebonden aan deze overeenkomst. 
 2. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Luzente Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 
 3. Na het boeken van een dienst of product ontvangt de deelnemer/koper een factuur voor de totaalsom. Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan behoudt Luzente Fotografie zich het recht voor om de boeking te annuleren en de plek weer vrij te stellen. 
 4. In geval van annulering van een dienst/product door de deelnemer/koper, om welke reden dan ook, wordt 50% van de totaalsom in rekening gebracht, tenzij door Luzente Fotografie de datum verplaatst of annuleert. 
 5. Bij het boeken van een dienst of product bij Luzente Fotografie waardoor Luzente Fotografie niet in staat is de afspraak op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Luzente Fotografie een nieuwe datum zoeken met de klant. 
 6. Bij het maken van een reportage  is het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Bij slecht weer op de afgesproken dag van de boeking zal de fotograaf besluiten of er een nieuwe datum tot stand komt of dat het doorgaat. Luzente Fotografie zal samen met de klant kosteloos een nieuwe datum afspreken bij annulering. 
 7. Alle bedragen genoemd op de website en/of in het informatie pdf zijn inclusief btw en exclusief reiskosten, tenzij anders is overeengekomen. 
 8. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, zal Luzente Fotografie stappen ondernemen om contact met de klant op te zoeken. Indien de factuur na 35 dagen na factuurdatum nog niet voldaan is, dan is Luzente Fotografie genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daarbij komende kosten zijn dan voor de rekening van de klant. 
 9. Alleen wanneer het volledige bedrag door Luzente Fotografie is ontvangen, wordt gestart met  het bewerken van de foto’s en ontvangt u de digitale foto’s binnen 14 dagen. Dit geldt ook voor foto’s die zijn na besteld. 

5. Fotoreportages

 1. U kiest voor Luzente Fotografie omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt. De fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.
 2. Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotografe zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotografe deze selectie heeft gemaakt. Luzente Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen. 
 3. Train uw paard zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s. 
 4. Zorg dat uw paarden klaar staan als de fotograaf komt. De fotografe moet aan de slag kunnen met schone paarden. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 
 5. Binnen twee weken ontvangt u de selectie digitale foto’s via Wetransfer.com. De foto’s worden naar uw e-mailadres gestuurd en zijn één week te downloaden.
 6. Vanaf het moment dat u de selectienummers aan Luzente Fotografie doorgeeft gaat de fotograaf de foto’s naar eigen inzicht bewerken. U ontvangt de bewerkte foto’s van reguliere reportages binnen een maand digitaal via WeTransfer. 

6. Auteursrecht en Portretrecht

 1. Op alle foto’s gemaakt door Luzente Fotografie rust het auteursrecht. Het is niet toegestaan de foto’s te dupliceren, delen, kopiëren, een screenshot van te maken, bewerken of na te maken op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van Luzente Fotografie. Het zonder toestemming gebruiken van de digitale bestanden, foto’s wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. 
 2. Alle gemaakte foto’s van Luzente Fotografie blijven te allen tijde eigendom van Luzente Fotografie. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf Luzente Fotografie. 
 3. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Luzente Fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen. 
 4. Bij het boeken van een dienst/product van Luzente Fotografie koopt u niet het auteursrecht af, tenzij specifiek vooraf schriftelijk overeengekomen en met passende vergoeding. Het verzenden van foto’s naar de klant/deelnemer wordt enkele een licentie over deze foto’s verleend. 
 5. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
 6. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden over foto’s van Luzente Fotografie 
 7. Op alle producten van Luzente Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luzente Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. 
 8. Luzente Fotografie mag foto’s van uw paard, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het paard, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. 
 9. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Luzente Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met de fotograaf. Er zal een passende vergoeding worden besproken. 
 10. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties voor en door derden. 
 11. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Luzente Fotografie” of “Foto: www.luzentefotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
 12. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten (artikel 25AW) van Luzente Fotografie, rekent Luzente Fotografie een ander te bepalen vergoeding, ter vergoeding van de geleden schade. 
 13. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Luzente Fotografie
 14. Bij inbreuk komt Luzente Fotografie een vergoeding toe, die Luzente Fotografie zelf bepaalt, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle direct en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 
 15. Het portretrecht ligt bij de klant. De klant geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan Luzente Fotografie om tijdens een fotoshoot of andere dienst gefilmd en gefotografeerd te worden ten behoeven van promotiemateriaal etc. 
 16. Indien de klant bezwaar heeft tegen openbaarmaking van de werken dient de klant dit van te voren schriftelijk te melden bij Luzente Fotografie. 

7. Licenties

 1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 
 2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
 3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 4. Indien door de fotograaf toestemming heeft gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. 

8. Klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

 1.  Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Luzente Fotografie te worden verteld. Luzente Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. 
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Luzente Fotografie, in welke zin dan ook.
 4. U bent tijdens de fotoreportage of workshop zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. 
 5. Deelname aan een fotoreportage of andere dienst is volledig voor uw eigen risico. 
error: Content is protected !!